Uue vägivalla vähendamise arengukava koostamise ettepanek ootab arvamusi

29.05.2014 | 14:23

Justiitsministeerium saatis teistele ministeeriumitele ja huvigruppidele ettepaneku avaldada arvamust „Vägivalla vähendamise arengukavas 2015–2020“ käsitletavate teemade osas.
    • Jaga

Justiitsministeerium saatis teistele ministeeriumitele ja huvirühmadele ettepaneku avaldada arvamust „Vägivalla vähendamise arengukavas 2015–2020“ käsitletavate teemade kohta.

„Vägivald on ühiskondlik probleem, mis põhjustab negatiivseid tagajärgi nii ohvrile kui tema lähedastele. Vägivallast põhjustatud kannatused ja vigastused tekitavad suurt kahju ka ühiskonnale suurenenud ravikulude, vähenenud töövõime ja madalama elukvaliteedi arvelt. Näiteks Soomes on välja arvutatud, et perevägivald põhjustab igal aastal maksumaksjale läbi riigieelarve ca 91 miljoni euro suuruse kulu,“ ütles justiitsminister Andres Anvelt.

Uuringud näitavad, et vägivald kipub korduma ja vägivallaringist välja pääseda on keeruline. „Lapsed, kes satuvad vägivalla ohvriks või selle pealtnägijaks, puutuvad suurema tõenäosusega vägivallaga kokku ka täiskasvanueas. Sestap tuleb ühiskonna tolerantsust vägivalla suhtes vähendada ja tegutseda enne, kui vägivaldne käitumine jõuab avalduda. Vägivalla ilmsikstulekul peab tagama, et kiirelt reageeritakse nii haridus-, sotsiaal-, tervishoiu- kui kriminaaljustiitssüsteemis,“ lisas Anvelt. 

Riigikogus heaks kiidetud kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018 näevad ühe prioriteetse valdkonnana ette isikuvastaste kuritegude ennetamise, tuues esile vajaduse tegeleda ennekõike lapsohvritega kuritegudega ja perevägivallaga. Koostatavas arengukavas plaanitaksegi põhitähelepanu pöörata laste vägivallale, pere- ja naistevastasele vägivallale ning inimkaubandusele.

Justiitsministeerium ootab tagasisidet hiljemalt 13. juuniks 2014 e-posti aadressil [email protected]. Ühtlasi palub ministeerium nimetada ettepaneku saajatel oma esindaja arengukava koostamise töörühma.

Vägivallakuritegude ennetamine on üheks prioriteetseks valdkonnaks kriminaalpoliitika arengusuundades aastani 2018. Koostatav arengukava on 2010.–2014. aasta arengukava jätk.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus