Valitsus kiitis heaks valitsemiskorralduse ja halduskorralduse seaduse eelnõu kontseptsiooni

05.04.2017 | 13:25

5.04.2017. Valitsuskabinet kiitis täna heaks justiitsministri ettepanekud valitsemiskorralduse ja halduskorralduse reformimiseks. Valitsemiskorralduse reformi eesmärk on tõhusam ja paindlikum valitsemine ning bürokraatia vähendamine. Heaks kiidetud põhimõtete alusel valmistatakse ette vastavad seadusemuudatused. 
    • Jaga

5.04.2017. Valitsuskabinet kiitis täna heaks justiitsministri ettepanekud valitsemiskorralduse ja halduskorralduse reformimiseks. Valitsemiskorralduse reformi eesmärk on tõhusam ja paindlikum valitsemine ning bürokraatia vähendamine. Heaks kiidetud põhimõtete alusel valmistatakse ette vastavad seadusemuudatused.

Justiitsminister Urmas Reinsalu sõnul on valitsemiskorralduse muutmine vajalik selleks, et eesti riigihaldus oleks kaasaegselt toimiv, tõhus ja vähem bürokraatlik.

„Valitsemiskorralduse muutmisel lähtutakse sellest, et antakse  peaministrile  ja tema juhtimisel valitsuskabinetile selge roll mitut ministeeriumi puudutavate ja valdkonnaüleste küsimuste lahendamisel, jäetakse valitsusele rohkem pädevust valitsemisala asutuste moodustamisel, ümber korraldamisel ja nende tegevuse lõpetamisel. Seadusega kehtestatakse vaid üldised raamid valitsemisalade määratlemiseks ning ministeeriumide moodustamiseks. Ministeeriumi poliitiline juhtimine on ministri pädevuses ning ministeeriumi struktuuriüksuste igapäevase töö ja valitsemisala asutuste tegevuse korraldamine koos suurema vastutusega kantsleri pädevuses,“ selgitas justiitsminister.

Valitsemiskorralduse olulisemateks ettepanekuteks on peaministri ülesannete ja vastutuse sätestamine selliselt, et see oleks valitsuse tegevuse juhtimisel poliitikate koordineerimine ning strateegiliste eesmärkide püstitamine, samuti ülesannete delegeerimine ministritele. Lisaks on olulisemateks ettepanekuteks otsustusprotsessis suurema rolli andmine valitsuskomisjonidele, samuti ministeeriumide ja teiste asutuste nimetuste seadusest välja jätmine ja nende kehtestamine määrusega ning tugiteenuste ühtlustamisega jätkamine.

Halduskorralduse regulatsiooni korrastamise eelnõu kohaselt tuleb välja töötada uued toimivad lahendused neljas võtmetähtsusega valdkonnas, milleks on riigi ja erasektori koostöö, riigihalduse sisese koostöö korraldamine, riigi ülesannete täitmine regionaalsel tasandil, järelevalve teostamine nii kohalike omavalitsuste üksuste kui ka avalik-õiguslike asutuste üle.

Valitsuskabinetile esitatud ettepanekud on läbi arutatud töörühmas, kuhu kuulusid justiits-, haridus- ja teadusminister ning siseminister.

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus