Valmis lapsesõbraliku menetluse veebileht

10.11.2020 | 11:29

10.11.2020. Justiitsministeeriumi tellimusel valmis lapsesõbraliku menetluse veebileht, kus on kogu vajalik info ja kontaktid lastele ja lapsevanematele, kes puutuvad kokku õigussüsteemiga. Samuti on ühte kohta koondatud teave lastega töötavatele spetsialistidele. 
    • Jaga

10.11.2020. Justiitsministeeriumi tellimusel valmis lapsesõbraliku menetluse veebileht, kus on kogu vajalik info ja kontaktid lastele ja lapsevanematele, kes puutuvad kokku õigussüsteemiga. Samuti on ühte kohta koondatud teave lastega töötavatele spetsialistidele.

Veebilehel on info lastele, kes osalevad menetluses tunnistaja, kannatanu või õigusrikkujana. Samuti leiab laps sealt nõuandeid ka olukorraks, kui kohus lahendab tema perega seotud muresid.

Lapsevanema ja hooldaja jaoks on veebilehel info, kuidas olla lapsele toeks, kuidas hoida ennast olukordades ja millised on vanema õigused ja kohustused, kui nende laps on osaline menetluses.

Spetsialistid leiavad veebilehelt suuniseid, kuidas lapsi menetluses kohelda ning hoida seejuures enda vaimset tervist. Samuti annab veeb ülevaate koostöövõrgustikest, toetavatest teenustest ning täiendkoolitustest.

Igas menetluses, milles laps on osaline, on spetsialisti, kohtuniku, prokuröri, uurija või advokaadi ülesanne tagada lapsele turvaline ning toetav keskkond ning  teha otsus, mis lähtub lapse parimast huvist. Oluline on anda lapsele menetluse jooksul pidevalt infot, tuge ja abi ning seda vajadusel ka menetluse lõppedes.

„Alaealise süüdistatava puhul peab kohus otsust tehes muuhulgas silmas pidama tema huve,  seda, milline mõjutusvahend või karistus on noore arengut ja tulevikku toetav. Tsiviilasjades peab kohtunik oskama lapsega kontakti saavutada, et laps tunneks end turvaliselt ning mõistaks, et tema arvamus on oluline. Seega on töö laste ja noortega vastutusrikas ja väljakutserohke, aga meeles tuleb pidada üht: iga last tuleks menetluses kohelda nii, nagu tahaksid, et koheldaks Sinu last,“ sõnas Pärnu maakohtu kohtunik Endla Ülviste.

„Alaealistega tegelevad prokurörid lähtuvad oma töös sellest, et ka õigusrikkumise toime pannud alaealine on abivajav laps. Tihti selgub eksiteele sattunud laste eluolu uurima asudes, et toimepandud õigusrikkumine on selle lapse üks väiksemaid muresid, sageli on see hoopis appikutse. Meie ülesanne täiskasvanutena on märgata abivajavaid lapsi ja püüda neid nende mures aidata. Selleks on nii spetsialistidele kui ka kõigile teistele vajadusel abiks Lasteabi telefon 116 111,“ tõi riigiprokurör Karin Talviste lastega töötamise eripära esile.

Veebilehel on mugavalt kättesaadavad kõik kontaktid, kuhu saab laps, vanem või mõni teine lapsega kokku puutuv inimene abi saamiseks pöörduda, kui see on vajalik.

Euroopa Nõukogu selgituse kohaselt peab lapsesõbralik menetlus olema eakohane, keskenduma lapse vajadustele ning olema nende vajaduste järgi kohandatud. Menetlus on lapsesõbralik, kui täiskasvanud kohtlevad last menetluse ajal hästi, olenemata sellest, mis rollis on laps menetluses. Täiskasvanute kohustus on luua keskkond, kus laps end turvaliselt tunneb ja tajub, et teda väärtustatakse.
 

Justiitsministeeriumi avalike suhete talitus